Skuteczna komunikacja narzędziem pracy pedagoga i wychowawcy

PROGRAM SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO DLA:

• Nauczycieli i wychowawców
• Pedagogów i psychologów szkolnych
• Wychowawców świetlic socjoterapeutycznych

Cel szkolenia: Pogłębienie umiejętności uczestników w zakresie skutecznej komunikacji

Zajęcia ukierunkowane są na następujące obszary tematyczne:

Bariery i błędy skutecznej komunikacji:
• Zniekształcenia poznawcze- ćwiczenia warsztatowo-treningowe
• Negatywne postawy- uległość, agresywność
• Problemy z wyrażaniem emocji

Komunikacja werbalna i niewerbalna: zgodność i niezgodność przekazów werbalnych i pozawerbalnych, mowa ciała, odgadywanie intencji-ćwiczenia

Model komunikacji von Thuna: omówienie czteropoziomowego modelu komunikacji, ćwiczenia w zakresie czteropoziomowej analizy komunikatów

Elementy skutecznej komunikacji: empatia, parafraza, otwarta postawa, test słuchacza-ćwiczenia

Formułowanie komunikatów – test mówcy, ćwiczenia w zakresie komunikatów typu: JA, na czym polega konstruktywna informacja zwrotna – ćwiczenia
Model komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga – omówienie oraz ćwiczenia w zakresie stosowania komunikacji bez przemocy w życiu codziennym: szkoła, rodzina, bliskie związki.
Metoda: warsztatowo – treningowa, treści merytoryczne będą przekazywane w formie opracowanych przez prowadzącą materiałów dla uczestników oraz krótkich wprowadzeń do ćwiczeń, słowem: Jak najwięcej praktyki, jak najmniej wykładu.
Technika: Prezentacja multimedialna oraz techniki treningowe