Jak pracować z uczniem z Zespołem Aspergera?

PROGRAM SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO DLA:

• Nauczycieli i wychowawców
• Pedagogów i psychologów szkolnych
• Wychowawców świetlic socjoterapeutycznych
• Pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki

Celem szkolenia jest: Przygotowanie kadry pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej do codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami z Zespołem Aspergera.

Zajęcia ukierunkowane są na następujące obszary tematyczne:

Co powinieneś wiedzieć rozpoczynając pracę z uczniem z Zespołem Aspergera?
Czym jest, a czym nie jest Zespół Aspergera – charakterystyka zaburzenia oraz trudności w różnych obszarach funkcjonowania osób z ZA?
W jaki sposób budować z nim relację będącą podstawą współpracy w szkole?
Różne oblicza Zespołu Aspergera – problem tzw. podwójnej diagnozy, zaburzenia i symptomy współwystępujące z Zespołem Aspergera

Funkcjonowanie uczniów z Zespołem Aspergera w zakresie:
• relacji interpersonalnych – umiejętności wyrażania emocji, potrzeba kontroli, odczytywanie emocji innych ludzi
• uczenia się- deficyty i atuty ucznia w Zespołem Aspergera w sferze poznawczej
• motoryki, percepcji wizualnej i słuchowej

Umiejętność rozpoznawania trudności związanych z ZA na przykładach:
• analiza przypadków – ćwiczenia warsztatowe

Strategie pracy nauczyciela z uczniem z Zespołem Aspergera:
• Kody komunikacji- ćwiczenia warsztatowe
• Formułowanie poleceń- ćwiczenia warsztatowe
• Wizualne metody pracy

Praca z uczniem z ZA nad wyrażaniem trudnych emocji innymi umiejętnościami:
• Radzenie sobie ze złością- ćwiczenie warsztatowe
• Rozwijanie umiejętności społecznych – ćwiczenie warsztatowe

Metody sekwencyjne – omówienie, ćwiczenia warsztatowe

Metoda: warsztatowo – seminaryjna
Technika: Prezentacja multimedialna oraz techniki treningowe