Problematyka wypalenia zawodowego w środowisku nauczycieli, wychowawców

PROGRAM SZKOLENIA DOSKONALĄCEGO DLA:
• Nauczycieli i wychowawców
• Pedagogów i psychologów szkolnych
• Wychowawców świetlic socjoterapeutycznych
• Pracowników pomocy społecznej

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat syndromu wypalenia zawodowego, jego zapobiegania oraz sposobów radzenia sobie z pierwszymi objawami.
Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowane są na następujące obszary tematyczne:

Trzy etapy wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, obniżona ocena własnych możliwości

Symptomy wypalenia zawodowego:
• Epidemiologia
• Czynniki podtrzymujące
• Typy osób wypalonych zawodowo
• Przykłady skal do pomiaru (burnout syndrom)
• Studia przypadku – analiza przykładów klinicznych dotyczących dorosłych

Trening kompetencji osobistych istotnych dla przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu:

• radzenie sobie ze złością
• radzenie sobie z sytuacjami stresującymi
• sztuka asertywnej komunikacji, czyli jak mówić o uczuciach i potrzebach
• wyrażanie i przyjmowanie krytyki
• kreatywne rozwiązywanie konfliktów

Mój własny plan na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Kiedy zwrócić się o pomoc do specjalisty: depresja, zaburzenia nerwicowe

Metoda: warsztatowo – seminaryjna
Technika: Prezentacja multimedialna oraz techniki treningowe